Gospodarka wodna
i ściekowa:

 

Woda do procesów technologicznych jest pobierana z własnych ujęć głębinowych. Prowadząc systematyczne działania organizacyjne
i technologiczne ograniczyliśmy pobór wód głębinowych w roku 2010
w stosunku do roku 2000 o ponad 50%.

Dzięki zastosowaniu technologii odwróconej osmozy do uzdatniania wody zasilającej kotły ograniczyliśmy ilość odprowadzanych zanieczyszczeń do wód.

Ochrona powietrza:

 

Program ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami realizujemy spalając węgiel o zawartości siarki do 0,7% i zawartości popiołu do 18%.
Ponadto w styczniu 2007 roku zakończono modernizację instalacji odpylania spalin kotłów OR-32.
Zastosowano dwustopniowy system odpylania spalin zrealizowany w oparciu o multicyklony osiowe typu MOS i baterie cyklonów typu CS/0,4. Tak zmodernizowana instalacja pozwala osiągnąć 92 - 93 % skuteczności.


Gospodarka odpadami:

 

Żużle i popioły ze spalania węgla są w całości przekazywane do zagospodarowania. Pozostałe odpady są przekazywane odbiorcom do wykorzystania , utylizacji lub składowania.
Współpracujemy wyłącznie z odbiorcami posiadającymi stosowne zezwolenia na usuwanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie i transport .

 

Pozwolenie zintegrowane:

 

W dn. 30 czerwca 2006 r. Elektrociepłownia Zduńska Wola otrzymała pozwolenie zintegrowane zastępujące dotychczasowe pozwolenia na:
- emisję
gazów i pyłów do powietrza
- pobór wody i odprowadzanie ścieków
- wytwarzanie odpadów

 

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00